Revitalizace brownfieldu Koňský trh | Turnov

Studie urbanistické koncepce lokality Koňský trh se zabývá revitalizací brownfieldu a návrhem výstavby nové atraktivní části města, která bude plnohodnotně zapojená do stávající městské struktury. 
Místo: Lokalita Koňský trh | Turnov
Klient: Město Turnov
Autoři: Blanka Maco, Klára Houštecká
Studie: 02 / 2022

Širší vztahy 

Lokalita Koňský trh se nachází v těsné blízkosti centra města a její okraj zasahuje do městské  památkové zóny. Jedná se o území, kde kompaktní bloková struktura města pomalu přechází ve volnější zástavbu. Nejzásadnějším limitem, ale také významnou hodnotou je řeka Jizera, jejíž okolí má rekreační a odpočinkový potenciál. Zároveň je ale celé řešené území záplavové a velká část území se nachází v aktivní povodňové zóně. 

Urbanistická struktura

Hlavním cílem urbanistického řešení bylo přirozené začlenění a doplnění jihozápadní části centra města a vytvoření chybějících vazeb v území.  Navržená bloková struktura zástavby navazuje na stávající městské uspořádání. Definuje ji hlavní veřejný prostor nové ulice, který je navržen jako pobytový se širokými chodníky, s alejí stromů a s prostory pro předzahrádky restaurací a kaváren.

Ulice se  zvýšenou niveletou navazuje na okružní křižovatku pod náměstím a postupně klesá k Maškovým zahradám. Tím se parter ulice dostává o patro výš, garáže navazují na nižší úroveň parku a jsou zaplavitelné. Zvýšená ulice zároveň tvoří přirozenou bariéru pro případnou povodeň, ale nezhoršuje odtokové podmínky v území tím, že klesá ve směru toku řeky a členění zástavby je směrem k řece volnější.

Navržená kompaktní zástavba (s maximálně třemi nadzemními podlažími a  jedním ustupujícím) uzavírá stávající nedokončené bloky a rozvolňuje se směrem do parku, kde mají  bloky menší měřítko a jsou prostupnější. Bloková struktura je stavebně flexibilní a umožňuje mix bydlení, administrativy, veřejné vybavenosti a služeb v parteru. Každý navržený blok má garážové podlaží v úrovni parku (podzemní podlaží), které v úrovni ulice tvoří vnitroblokové terasy se soukromými nebo polosoukromými prostory.

Celé uzemí řešené lokality je rozděleno na kompaktní hustou zástavbu, která posílí život ve městě a na  rozlehlý park, který zajistí prostor pro volnočasové aktivity nejen pro obyvatele nové části a  propojí stávající stezky pro pěší a cyklisty. 

Součástí parku by se do budoucna mohla stát také část náplavky s historickou budovou továrny. V návrhu zachováváme pouze hlavní část budovy, která by sloužila pro kulturní využití, restaurace a bary, ostatní části stavby nahrazujeme malým bosketem pro posezení. Vedle fabriky navrhujeme další budovu  pro významnou městskou funkci, která ze vzdálenějších pohledů od řeky vytvoří dominantu území.

Doprava

Nově navržená zklidněná ulice se širokými chodníky a alejí stromů upřednostňuje pěší, pro automobily je navržena jako jednosměrná obslužná s omezenou rychlostí do 30 km/h. Ulice je jednosměrná směrem z centra, takže okružní křižovatku Hluboká - Palackého - Sobotecká nezatíží a na druhém konci využije stávající nájezd na kruhový objezd “u Magicu”. Cyklisté mají v ulici vyhrazený pruh podél podélných parkovacích stání o šířce 1 metr.

V území jsou navrženy dvě lávky a trasa přes Malou Jizeru a přes Stebenku,  která zpříjemní a zkrátí cyklostezku Greenway Jizera a propojí ji s cyklostezkou podél Stebenky. Tato trasa pro pěší a cyklisty zároveň propojí území se sportovním areálem na jihu a s autobusovým nádražím severně od území.

Nové autobusové zastávky nejsou navrženy. Autobusová zastávka v ulici Sobotecká je přístupná nově navrženou pěší trasou ve stávající proluce, čímž je zajištěna docházková vzdálenost k MHD do 200 metrů z nově zastavěného území.

Etapizace

Návrh vyžaduje změnu územního plánu s prvky regulačního plánu, vzhledem k jednoduchému řešení není nutné zpracovávat samostatný regulační plán. 

V první etapě je nutné vymezit a následně vybudovat novou ulici s upravenou niveletou. Modelace terénu by měla být řešena tak, aby vznikla nulová bilance zeminy, tzn. odvoz či navážka zeminy by měli být minimalizovány. Navýšení ulice by tedy mělo být realizováno současně s úpravou terénu pro budoucí výstavbu.

Druhá etapa zahrnuje výstavbu jednotlivých bloků, kde není postup výstavby stanoven a budovy tak mohou vznikat nezávisle na sobě. Vhodné by však bylo urychlit výstavbu čelních domů u okružní křižovatky pod náměstím, která definuje vstup do území. 

Jednotlivé části třetí etapy mohou vznikat nezávisle na zbytku území. Jedná se o park s cyklostezkami, lávkami přes Malou Jizeru a Stebenku a nábřežní plochu s budovou pro  významnou městskou funkci.

V prioritním území však mohou být realizovány tři velké severní bloky samostatně s využitím stávajících komunikací. Vše by se ale mělo přizpůsobit celkovému konceptu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to Top